انتصاب آقای دکتر حسین جعفری ثانی به عنوان دبیر و عضو حقوقی هیأت استانی
hokm