گروه منتخب هيأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری روز شنبه­ به تاريخ 96/2/11 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران و فنی و حرفه ای دختران و آموزشکده کشاورزی، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

48705-man-standing-reading-medical-history-in-his-hand