هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي

 

هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه مورخ 96/02/20ساعت 12 الي 14 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. در اين جلسه گزارش بازديد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي سناباد گلبهار، عطار، پارس رضوي و دانشگاه آزاد اسلامي مركز بجستان،واحد كاشمر، واحد تربت جام و واحد گناباد مورد بررسي قرار گرفت. لازم به ذكر است كه ابلاغيه هاي اين گزارش ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه ها و موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

 

meeting-peoples-1