گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری خراسان رضوي روز چهارشنبه 96/2/27 به سرپرستي آقایان دکتر سعید رضا خداشناس و دکتر علی اصغر مولوی موسسات آموزش عالی قوچان، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه‌های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.