Iran MSRT

هشتاد و ششمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی   و موسسات اموزش عالی آزاد   روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 ساعت 9 الي 11در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه هاي اين گزارش ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه ها و موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

  موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی

 1- موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی پارس رضوی

 2-موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی کاویان

  موسسات آموزش عالی آزاد

 3-موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان

 4-موسسه آموزش عالی آزاد کیمیا

 5-موسسه آموزش عالی آزاد مشکات

 6-موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان

 7-موسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم

 8-موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس

 9-موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی

 10-موسسه آموزش عالی آزاد آفتاب

 11-موسسه آموزش عالی آزاد امین

 12-موسسه آموزش عالی آزاد آسیا