بازدید ازمرکز آموزش علمی و کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان خراسان رضوی

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقا و فناوری استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/2 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار ازمرکز آموزش علمی و کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان خراسان رضوی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد