ازمرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/3 به سرپرستي آقای دکتر احسان صابریان ازمرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد