بازدید از مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/4 به سرپرستي آقای دکتر سعید رضا خداشناس ازمرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد