انتصاب آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی به عنوان عضو حقوقی در چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی:

طی حکمی از سوی آقای دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی به عنوان عضو حقوقی هیاْت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم  تحقیقات و فناوری استان منصوب شد .

متن حکم به شرح زیر است:

a2