هشتاد و هفتمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد

Iran MSRT

هشتاد و هفتمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  غیردولتی - غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد  روز یک شنبه مورخ 1397/1/16 ساعت 13 الي 15در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه هاي اين گزارش ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه ها و موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

1- مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی ابن یمین

2- مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی اقبال لاهوری

3- مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی بیهق

4- مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی فردوس