بازدید ازمرکز آموزش علمی ـ کاربردی خوارزمی خراسان رضوی

امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/18 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  ازمرکز آموزش علمی ـ کاربردی خوارزمی خراسان رضوی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد