بازدید ازمرکز آموزش علمی و کاربردی حج و اوقاف

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/20 به سرپرستي آقای دکتر مسعودی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی حج و اوقاف بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد