بازدید ازموسسه آموزش عالی آزادآدینه

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي به تاريخ97/2/23 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد آدینه بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.