هشتاد و هشتمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزاد

Iran MSRT

هشتاد و هشتمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزاد روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد . لازم به ذكر است كه ابلاغيه هاي اين گزارش ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه ها و موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

1- مؤسسه آموزش عالی آزاد آدینه

2- مؤسسه آموزش عالی آزاد آذران

3- مؤسسه آموزش عالی آزاد جهان علم

4- مؤسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان

5- مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه