بازدید از آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه الزهرا(س)

 

Iran MSRT

 

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/9 به سرپرستی خانم دکتر صدیقه کاظمی از آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه الزهرا (س)بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد