بازدید از مراکز آموزش علمی و کاربردی قوچان، یکدانه شرق و دانشگاه پیام نور قوچان

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/14 به سرپرستی آقای دکتر بهروز مهرام  از مراکز آموزش علمی و کاربردی قوچان، یکدانه شرق و دانشگاه پیام نور قوچان بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد