بازدید از مراکز آموزش علمی و کاربردی علمی صنعتی استان خراسان رضوی

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/15 به سرپرستی آقای دکتر جباری  از مرکز آموزش علمی و کاربردی علمی صنعتی استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.