بازدید از دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/18 به سرپرستی آقای دکتر رمضانی‌آل از دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.