بازدید از دانشگاه پیام نور کلات، دانشگاه پیام نور درگز و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگز

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/22 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از دانشگاه پیام نور کلات، دانشگاه پیام نور درگز و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگز بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.