بازدید از گروه پژوهشی فیزیک بنیادی پایش

 

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/23 به سرپرستی آقای دکتر صابریان از گروه پژوهشی فیزیک بنیادی پایش بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.