بازدید از مرکز علمی کاربردی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان خراسان‌رضوی

 

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/24 به سرپرستی آقای دکتر حسین انصاری از مرکز علمی کاربردی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان خراسان‌رضوی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.