برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم آموزش عالی

Iran MSRT

دومین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم آموزش عالی به تاریخ 97/7/24 در محل معاونت امور سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی استان ساعت 14-17 برگزار شد.

در این جلسه برای اقدامات مربوط به جلسه گذشته و مستندات مربوط به 3 مورد از فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه آموزش عالی آزاد مطرح و تصمیم گیری شد.