Iran MSRTبازدید از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ثامن الحجج مشهد

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/24 به سرپرستی آقای دکتر سرگلزایی از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ثامن الحجج مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.