Iran MSRTبازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/2 به سرپرستی آقای دکتر سعید احمدی از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.