بازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه تصمیم‌یار‌ توس

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/6 به سرپرستی آقای دکتر سعید احمدی از مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه تصمیم‌یار‌ توس بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.