بازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/12 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.