بازدید از دانشگاه تربت حیدریه

Iran MSRT

 

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/13 به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از دانشگاه تربت حیدریه بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.