بازدید از دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/20 به سرپرستی آقای دکتر احمد رضا بهرامی از دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.