Iran MSRT بازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی خراسان

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ 97/8/26 به سرپرستی آقای دکتر رمضانی از مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی خراسان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.