Iran MSRT بازدید از موسسه آموزش‌ عالی غیردولتی حکیم نظامی قوچان و دانشگاه پیام نور سرولایت

 

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/26 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از موسسه آموزش‌ عالی غیردولتی حکیم نظامی قوچان و دانشگاه پیام‌نور سرولایت بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.