Iran MSRT بازدید از دانشکده علوم پایه محض دانشگاه آزاد مشهد

 

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/27 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری از دانشکده علوم پایه محض دانشگاه آزاد مشهد بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.