Iran MSRT بازدید از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد مشهد
گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/3 به سرپرستی خانم دکتر مهتاب معظمی از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد مشهد بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.