Iran MSRT بازدید از مرکز علمی-کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان
گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/6 به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از مرکز علمی-کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.