Iran MSRT بازدید از مرکز علمی-کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی


گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/13 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری از مرکز علمی-کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.