Iran MSRT بازدید از مرکز علمی-کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد


گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/27 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مرکز علمی-کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.