Iran MSRT بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام، دانشگاه پیام نور تربت جام و مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی وحدت تربت جام


گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/8 به سرپرستی آقای دکتر حسین جغفری ثانی از دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام، دانشگاه پیام نور تربت جام و مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی وحدت تربت جام  بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.