دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه آزاد اسلامی

Iran MSRT

دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه آزاد اسلامی روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

  •  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگز
  •  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد