Iran MSRT بازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک


گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/5 به سرپرستی آقای محسن لطفی از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.