Iran MSRT بازدید از مؤسسه آموزش عالی آزاد آفتاب


گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/9 به سرپرستی آقای دکتر علی جهان از مرکز آموزش عالی آزاد آفتاب بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.