Iran MSRT  بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد (خواهران):

  هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در روز دو شنبه تاريخ 1397/11/15به سرپرستي خانم دکتر حسین قلی‌ زاده، از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد (خواهران) بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ می‌شود