انتصاب جناب آقای دکتر تشکری به عنوان عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علمی و کاربردی:

tashakori elmikarbordi