بازدید-از-موسسه-آموزش-عالی-غیردولتی-حکیم-طوس بازدید از مرکز آموزش عالی ثامن الحجج(ع):

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ  97/11/29به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از مرکز آموزش عالی ثامن الحجج(ع) بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.