Iran MSRT  ششمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان

ششمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان، روز شنبه مورخ 1397/12/04 ساعت 8 الی 10 صبح در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید برگزار شد.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر جعفری ثانی دبیرهیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان و دبیر کارگروه، گزارشی از اقدامات انجام شده در یک ماه گذشته را ارائه کرد. سپس گزارش‌های رسیده به دبیرخانه در حوزه فعالیت‌های غیرمجاز چند مؤسسه و فرد حقیقی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص توقف فعالیت آن‌ها اتخاذ گردید.

 

    97-12-4