Iran MSRT   بازدید از دانشگاه فنی و حرفه‌ای پسران تربت حیدریه و مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی دربه تاریخ  97/12/12به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی ازدانشگاه فنی و حرفه‌ای پسران تربت حیدریه و مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.