Iran MSRT   بازدید از مرکز علمی کاربردی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا :
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/01/21به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از مرکز علمی کاربردی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.