Iran MSRT هفتمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان:

هفتمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان، روز یکشنبه مورخ 1398/01/25 ساعت 7:30الی 9:30صبح در محل استانداری، دفتر امور سیاسی وانتخابات با تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید برگزار شد.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر جعفری ثانی دبیرهیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و دبیر کارگروه، گزارشی از اقدامات انجام شده در یک ماه گذشته را ارائه کرد. سپس موضوع ثبت شرکت‌ها با حضور نماینده ثبت شرکت‌ها مطرح و مقرر شد مستندات مرتبط با موضوع در جلسه آتی به صورت موردی مورد بحث قرار گیرد و موضوع جهت شفاف سازی فرایندهای ثبت شرکت‎‌ها جمع بندی شود.

در ادامه رئیس محترم سازمان نظام پزشکی استان گزارشی از وضعیت آموزش‌های ارایه شده در این خصوص و چالش‌ها و آسیب‌های آن ارایه کرد.

در پایان گزارش‌های تخلف چند موسسه و افراد حقیقی مطرح و تصمیم‌گیری شد.

   haftomin jorm