Iran MSRT   بازدید از مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/02/2به سرپرستی آقای دکترعلی جهان از مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.