Iran MSRT   بازدید از مرکز آموزش عالی کاشمر و دانشگاه پیام نور کاشمر:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/02/3به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از مرکز آموزش عالی کاشمر و دانشگاه پیام نور کاشمر بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.