Iran MSRT   بازدید از دانشگاه آزاد کاشمر، علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/02/7به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه آزاد کاشمر، علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.