Iran MSRT   بازدید از مجتمع آموزش عالی گناباد، دانشگاه غیرانتفاعی پارس رضوی و آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران گناباد :
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ 98/02/10 و 98/02/11به سرپرستی آقای دکترسعید رضا خداشناس از  مجتمع آموزش عالی گناباد، دانشگاه غیرانتفاعی پارس رضوی و آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران گناباد بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.